Νέα/Blog myElix Επικοινωνία

Blog

Αύξηση πρότυπων σχολείων

Αύξηση πρότυπων σχολείων

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του νομοσχεδίου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», με ευρύτατη και γόνιμη συμμετοχή πολιτών και φορέων, ενώ συνεχίζονται και οι δια ζώσης και εξ αποστάσεως συζητήσεις της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων για το νομοσχέδιο με εμπλεκόμενους φορείς.

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα για τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιδίως αναφορικά με τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, και για την πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, ενημερώνουμε ότι – κατόπιν ενδελεχούς μελέτης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση – επήλθαν βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή. Ανάμεσα στις βασικές τροποποιήσεις στο πλαίσιο της ενίσχυσης του δικτύου Πρότυπων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Το νομοσχέδιο προβλέπει την αύξηση του αριθμού των Πρότυπων Σχολείων ήδη από το σχολικό έτος 2020-2021, με τη λειτουργία 28 συνολικά Π.Σ. (έναντι 24 Π.Σ. που προέβλεπε το αρχικό νομοσχέδιο). Προς την κατεύθυνση αυτή, α) τα 5 ΠΕΙ.Σ. Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Πατρών, Κρήτης (Ρέθυμνο) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν ως έχουν, πειραματικά, και β) όλα τα υπόλοιπα λειτουργούντα σήμερα ΠΕΙ.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. Συνολικά, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα λειτουργήσουν: 24 ΠΕΙ.Σ. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 10 ΠΕΙ.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 28 Π.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Προβλέπεται, επίσης, περαιτέρω αύξηση του δικτύου Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε σχολείο της Επικράτειας να υποβάλει αίτηση για τον χαρακτηρισμό του ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός ορισμένης προθεσμίας, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου που θα εξειδικεύει τα σχετικά κριτήρια.
  • Η εισαγωγή στα Π.Σ. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνεται από φέτος με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων / εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, με πρόβλεψη διασύνδεσης Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, ενώ η εισαγωγή στα ΠΕΙ.Σ θα γίνεται με κλήρωση (εκτός από την εισαγωγή από σχολική μονάδα μίας βαθμίδας στη σχολική μονάδα επόμενης διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ.).
  • Ως προς την στελέχωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με εκπαιδευτικούς, προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί των Π.Δ.Ε., στις οποίες δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., θα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μίας άλλης Π.Δ.Ε. της επιλογής τους.

Οι λοιπές διατάξεις που αφορούν στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., ενδεικτικά αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των δύο δικτύων, τα όργανα διοίκησης, την επιλογή και στελέχωση με διδακτικό προσωπικό, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την (εσωτερική και εξωτερική) αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδιες.

Στόχος του Υπουργείου είναι η επαναφορά, ενίσχυση και διεύρυνση του θεσμού των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, αξιοποιώντας τη θετική εμπειρία από την προηγούμενη εισαγωγή του θεσμού, σε ευρεία κλίμακα, πριν από τις δυσμενείς αλλαγές που επήλθαν την τετραετία 2015-2019. Πρόκειται για δυο διακριτούς τύπους σχολείων, τα οποία ωστόσο αποτελούν από κοινού ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο εθνικών διαστάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαφοροποιημένων και καινοτόμων εκπαιδευτικών πολιτικών, με απώτερο σκοπό να συμβάλουν στη διαμόρφωση και διάχυση βέλτιστων εκπαιδευτικών προτύπων και πρακτικών σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα και να συντελέσουν, με τον τρόπο αυτό, στη συνολική αναβάθμισή του.

Ειδικότερος σκοπός των Πρότυπων Σχολείων είναι να ενισχύσουν το πρότυπο της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, με την έννοια της διαμόρφωσης των πλέον κατάλληλων προϋποθέσεων που θα προάγουν τη διαρκή αυτό-βελτίωση των μαθητών, καθώς και τη μεθοδικότερη και συστηματικότερη καλλιέργεια και ανέλιξη των ιδιαίτερων μαθησιακών τους δυνατοτήτων, κλίσεων και ταλέντων. Ειδικότερος σκοπός των Πειραματικών Σχολείων είναι να υποστηρίξουν, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού, την πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα (δοκιμή και υλοποίηση πειραματικών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων).

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, επισυνάπτεται πίνακας με τα νέα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, όπως διαμορφώνονται στο νομοσχέδιο μετά και την τελευταία ενσωμάτωση σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ως Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα σχολεία της Πρωτοβάθμιας (ΠΡ) και της Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΠΟΣ ΠΡ.ΔΕ. Π.Σ./ ΠΕΙ.Σ.
1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
2 ΑΤΤΙΚΗΣ 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
5 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ-ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ (1/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
7 ΑΤΤΙΚΗΣ 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΑΛΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
8 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
9 ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΑΛΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
10 ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟ (3/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
11 ΑΤΤΙΚΗΣ 3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
12 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.) ΕΞΑΘΕΣΙΟ (6/Θ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
13 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.)  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πειραματικό
14 ΑΤΤΙΚΗΣ 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
15 ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
16 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
17 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
18 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
19 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
20 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.) ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πειραματικό
21 ΑΤΤΙΚΗΣ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
22 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
23 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
24 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
25 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
26 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
27 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΩΤΟ (1ο) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
28 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
29 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
30 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
31 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΘΕΣΙΟ (2/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
32 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ (8/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
33 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡ Πειραματικό
34 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πειραματικό
35 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πειραματικό
36 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
37 ΗΠΕΙΡΟΥ 1o 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
38 ΗΠΕΙΡΟΥ 2o 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
39 ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
40 ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
41 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
42 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
43 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
44 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
45 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1o ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
46 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
47 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
48 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Π.Σ.Π.Θ (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
49 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Π.Σ.Π.Θ.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡ Πειραματικό
50 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2o 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡ Πειραματικό
51 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3o 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡ Πειραματικό
52 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ.-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πειραματικό
53 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πειραματικό
54 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ.-ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πειραματικό
55 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πειραματικό
56 ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πρότυπο
57 ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕ Πειραματικό
58 ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πρότυπο
59 ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΜΠΤΟ (5Ο) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕ Πειραματικό
60 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
61 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό
            62          ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡ Πειραματικό

 

Τα σχολεία, τα οποία χαρακτηρίζονται στο νομοσχέδιο ως Π.Σ., μετονομάζονται σε Π.Σ.

Ως συνδεδεμένα Π.Σ. ορίζονται στο νομοσχέδιο τα εξής:

α) Το Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο συνδέεται με το Ζάννειο Πρότυπο ΓΕ.Λ.,   

β) Το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας συνδέεται με το 2ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αθήνας,

γ) Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Βαρβακείου Σχολής,

δ) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αγίων Αναργύρων,

ε) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αναβρύτων,

στ) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,

ζ) Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών συνδέεται με το 1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αθηνών-Γεννάδειο (μόνο για το σχολικό έτος 2019-2020 και βάσει του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) τα Μαράσλεια Δημοτικά Σχολεία συνδέονται με το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών),

η) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά,

θ) Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης,

ι) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Πατρών,

ια) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων,

ιβ) Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται με το 2ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης,

ιγ) Το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται με το 1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης-Μ Ανδρόνικος και

ιδ) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου Κρήτης.

 

Ως συνδεδεμένα ΠΕΙ.Σ. ορίζονται στο νομοσχέδιο τα εξής:

α) Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Εξαθέσιο (6/Θ) Δημοτικό Σχολείο συνδέεται με το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Γυμνάσιο,
β) Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Γυμνάσιο συνδέεται με το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Λύκειο,
γ) Το Μονοθέσιο Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, μη ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Συνεργαζόμενο Π.Σ.Π.Θ.)  συνδέεται με το  Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  (Π.Σ.Π.Θ. Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο),
δ) Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ. Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο) συνδέεται με το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Π.Σ.Π.Θ. Γυμνάσιο, 
ε) Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Π.Σ.Π.Θ.  Γυμνάσιο συνδέεται με το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Π.Σ.Π.Θ.  Λύκειο,
στ) Το Διθέσιο Πειραματικό Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Παιδαγωγικό Τμήμα Συνεργαζόμενο Νηπιαγωγείο) συνδέεται με το Οκταθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Π.Τ.Δ.Ε.),
ζ)  Το Οκταθέσιο  Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Π.Τ.Δ.Ε.) συνδέεται με το Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Γυμνάσιο,
η)  Το Διθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Π.Τ.Δ.Ε. συνεργαζόμενο ολιγοθέσιο) συνδέεται με το Μικτό  Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Γυμνάσιο,
θ)  Το Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Γυμνάσιο συνδέεται με το Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Λύκειο,
ι) Tο 2ο Διθέσιο Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ενταγμένο στο Α.Π.Θ., συνδέεται με 1ο Δωδεκαθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης,
ια) Το 3ο Μονοθέσιο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ενταγμένο στο Α.Π.Θ., συνδέεται με το 1ο Δωδεκαθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης,
ιβ) Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνδέεται με το Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
ιγ) Το Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης συνδέεται με το 5o Πειραματικό ΓΕ.Λ. Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης.

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

📞
Καλέστε μας επικοινωνία
Awards Elix